Vragen? Bel Allévo

088 110 2800

Of stel hier uw vraag
Werken met plezier

Jouw hulp kan het verschil maken...

Werken met plezier

Alle vacatures
Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Het advies en deskundigheid...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

lees verder

Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia


De stichting Vrienden van verpleeghuis Cornelia heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden door het verpleeghuis zelf.
De inkomsten van de Vrienden van verpleeghuis Cornelia bestaan uit: schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de manager wonen met zorg op telefoonnummer 088 110 2800 of per e-mail op cornelia@allevo.nl

ANBI gegegevens Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia:

Postadres Emil Sandströmweg 2; 4301 NW  Zierikzee
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: A.H.W. den Breejen-Vorstenbos, bestuurslid
F.C. Dieleman, voorzitter
J.L. Flach, secretaris/penningmeester
A. Hannewijk, bestuurslid namens medewerkers
J. Willemse-van den Bout, bestuurslid namens cliënten
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Beleidsplan: De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden via contributies en schenkingen, het beheren van deze gelden en het betalen van activiteiten en/of bekostigen van zaken die wenselijk zijn voor ofwel de bewoners of het personeel en niet betaald kunnen worden uit de  normale exploitatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een 50% verhouding tussen bewoners en personeel. Met betrekking tot de laatst ontvangen schenking wordt gedacht aan een zichtbaar doel in de nieuw te bouwen Cornelia, dat naar verwachting in 2019/2020 gerealiseerd zal worden.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de financiële administratie van Allévo en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt door het bestuur.

BALANS PER 
31 DECEMBER 2019

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Activa   Passiva
Kortlopende vorderingen 2.019 2.431 Eigen Vermogen 308.036 311.816
Liquide middelen 306.017 307.079
308.036 309.511 308.036 311.816

RESULTATENREKENING 2018

2019 2018
Opbrengsten
 Rente 2.223 2.361
Overige opbrengsten 0 150
Totaal opbrengsten 2.223 2.511
Kosten
Beheerskosten 286 206
Bestedingen 5.717 0
Totaal kosten 6.003 206
Resultaat      -3.780 2.305  
Bankrekening

NL30KNAB0764880837 t.n.v. Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia

NL11ABNA0474348598 t.n.v. Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia

RSIN/Fiscaal nummer: ANBI 810021857

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111