Werk met plezier bij Allévo

Jouw hulp kan het verschil maken...

Werk met plezier bij Allévo

Bekijk alle vacatures
Allévo staat ook naast mevrouw Scheltema

Van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast mevrouw Scheltema

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Het advies en deskundigheid...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Lees verder

Stichting vrienden van Zierik7


De stichting Vrienden van Zierik7 heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van Zierik7, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden door het verpleeghuis zelf.
De inkomsten van de Vrienden van Zierik7 bestaan uit: schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 088 110 2800.

ANBI gegevens Stichting vrienden van Zierik7:

Postadres:
Emil Sandströmweg 2
4301 NW  Zierikzee

Organisatievorm:
Stichting

Doelstelling:
Het bijeenbrengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van Zierik7 Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.

Middelen:
De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.

Bestuur:
J.L. Flach, voorzitter
M.Hardon, penningmeester
H.A.C.Steegmans, secretaris
E. van der Spek-Van der Wekken, bestuurslid
J.Paauwe, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Beleidsplan:
Lees hier het beleidsplan.

Bestuursverslag:
Lees hier het bestuursverslag.
De jaarcijfers worden verzorgd door de financiële administratie van Allévo en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt door het bestuur.

BALANS PER 
31 DECEMBER 2021

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Activa   Passiva
Kortlopende vorderingen 0 0 Eigen Vermogen 302.865 302.281
Beleggingen 125.422 99.195
Liquide middelen 177.443 203.087
302.865 302.281 302.865 302.281

Financiële verantwoording:

RESULTATENREKENING 2021

2021 2020
Opbrengsten
Resultaten uit beleggingen 0 3.352
Rente en dividend 2.590 288
Overige opbrengsten 500 251
Totaal opbrengsten 3.090 3.890
Kosten
Beheerskosten

2.507

2.910
Bestedingen 0 6.735
Totaal kosten

2.507

9.645
Resultaat      583 -5.755  
Bankrekening NL11ABNA0474348598 t.n.v. Stichting Vrienden van Zierik7
RSIN/Fiscaal nummer: ANBI 810021857

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111