Stichting vrienden van Zierik7


De stichting Vrienden van Zierik7 heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van Zierik7, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden door het verpleeghuis zelf.
De inkomsten van de Vrienden van Zierik7 bestaan uit: schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 088 110 2800.

ANBI gegevens Stichting vrienden van Zierik7:

Postadres:
Emil Sandströmweg 2
4301 NW  Zierikzee

Organisatievorm:
Stichting

RSIN/Fiscaal nummer:
ANBI 810021857

Bankrekening:
NL11ABNA0474348598 t.n.v. Stichting Vrienden van Zierik7

Doelstelling:
Het bijeenbrengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van Zierik7 Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.

Middelen:
De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.

Bestuur:
J.L. Flach, voorzitter
M.Hardon, penningmeester
H.A.C.Steegmans, secretaris
E. van der Spek-Van der Wekken, bestuurslid
J.Paauwe, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Beleidsplan:
Lees hier het beleidsplan.

Bestuursverslag:
Lees hier het bestuursverslag.
De jaarcijfers worden verzorgd door de financiële administratie van Allévo en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt door het bestuur.

BALANS PER 
31 DECEMBER 2022

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021
Activa   Passiva
Kortlopende vorderingen 0 0 Eigen Vermogen 194.207 302.865
Beleggingen 83.770 125.422
Liquide middelen 110.437 177.443
194.207 302.865 194.207 302.865

Financiële verantwoording:

RESULTATENREKENING 2022

2022 2021
Opbrengsten
Resultaten uit beleggingen 9.621 0
Rente en dividend 821 2.590
Overige opbrengsten 1.916 500
Totaal opbrengsten 12.349 3.090
Kosten
Beheerskosten  3.281  2.507
Bestedingen 117.726 0
Totaal kosten  121.007  2.507
Resultaat      -108.658 583